Algemene voorwaarden Nobel Transport

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Nobel Transport: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Radarweg 18, 1042AA te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75997525.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Nobel Transport een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Nobel Transport en de Wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Nobel Transport zich jegens de Wederpartij verbindt tot het (doen) vervoeren van een of meerdere Objecten.
 5. Object: iedere zaak, inclusief bijbehoren, die in het kader van de Overeenkomst en in opdracht van de Wederpartij wordt vervoerd, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, auto’s, SUV’s, motoren, campers en boten.
 6. Website: nobeltransport.nl.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nobel Transport en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. In geval de Overeenkomst betrekking heeft op internationaal vervoer van Objecten over de weg, is naast deze algemene voorwaarden, het CMR-verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956)) van toepassing. Indien en voor zover bij internationaal vervoer het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van het bepaalde in het CMR-verdrag, prevaleert het bepaalde in het CMR-verdrag. Voorts zijn, voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet wordt afgeweken:
 • De Algemene Vervoerscondities 2002 van toepassing op het door Nobel Transport vervoeren van Objecten over de weg;
 • De Algemene Vervoercondities Motorvoertuigen van toepassing op het door Nobel Transport vervoeren van motorvoertuigen. Onder ‘motorvoertuig’ wordt verstaan: Een nieuw of gebruikt motorisch voortgedreven vervoermiddel op meer dan twee wielen, alsmede de aanwezige accessoires.
 1. In geval van toepasselijkheid op de Overeenkomst van zowel de Algemene Vervoercondities Motorvoertuigen als de Algemene Vervoerscondities 2002 prevaleert het bepaalde in de Algemene Vervoercondities Motorvoertuigen.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | HET AANBOD EN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Nobel Transport is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Nobel Transport kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.
 2. Online boeken via de Website is, onverminderd het bepaalde in artikel 5, uitsluitend bestemd voor de gevallen dat:
 • Nobel Transport zelf kan bepalen op welk moment het Object wordt geladen op de afhaallocatie, zulks evenwel binnen vijf werkdagen na de betaling van de Wederpartij en op een werkdag tussen 8:00 en 18:00 uur;
 • Nobel Transport, binnen de redelijke grenzen, zelf kan bepalen op welk moment het Object wordt gelost op de afleverlocatie;
 • Het Object vanaf totstandkoming van de Overeenkomst op de afhaallocatie gereed staat overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.3.
 1. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Nobel Transport dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Nobel Transport dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | DERDEN

 1. Nobel Transport is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Nobel Transport bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Nobel Transport, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Nobel Transport, zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. Indien de Wederpartij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden aldus mede begrepen) overlaat aan een derde, staat zij in voor de deugdelijke nakoming van deze verplichtingen door de betreffende derde.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De Wederpartij dient alle bij en na totstandkoming van de Overeenkomst door Nobel Transport gevraagde informatie tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Nobel Transport aangewezen wijze, aan Nobel Transport te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door haar aan Nobel Transport verstrekte informatie.
 2. Indien transport van Object geheel of gedeeltelijk door Frankrijk, Spanje en/of Portugal plaatsvindt en het Object een dagwaarde heeft van € 100.000, - (zegge: honderdduizend euro) of meer, dan dient de Wederpartij daarvan uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst mededeling aan Nobel Transport te doen. In dat geval is de Wederpartij in het kader van een aanvullende allriskverzekering extra kosten aan Nobel Transport verschuldigd. Indien de Wederpartij nalaat er mededeling van te doen dat het Object een waarde heeft van ten minste de bedoelde € 100.000, - dan wel de Wederpartij de extra kosten om andere redenen niet heeft voldaan, komt het risico van schade aan het Object dat door de bedoelde allriskverzekering zou zijn gedekt, voor rekening van de Wederpartij en vrijwaart de Wederpartij Nobel Transport van alle aanspraken ter zake.
 3. De Wederpartij is verplicht het Object op de overeengekomen plaats en op de overeengekomen tijd dan wel binnen het overeengekomen tijdsbestek, ter beschikking van Nobel Transport te stellen. Het door Nobel Transport gebruikte vervoersmiddel is ongeveer 21 meter lang en 4 meter hoog. Dat betekent dat als dit vervoermiddel de overeengekomen plaats niet kan bereiken, de Wederpartij het Object op de door de chauffeur van het vervoermiddel aangewezen en volgens hem meest dichtstbijzijnde geschikte locatie beschikbaar dient te stellen. Voor Objecten op wielen geldt dat deze stuurbaar en rolbaar moeten zijn.
 4. Het vervoeren van in een motorvoertuig aanwezige bagage is mogelijk, mits deze niet op de bestuurdersstoel en passagiersstoel is geplaatst. Voorts dienen de buitenspiegels van het motorvoertuig zichtbaar te zijn. Nobel Transport is niet verzekerd en dan ook niet aansprakelijk voor schade aan bagage.
 5. De Wederpartij staat ervoor in dat zowel de verzender als ontvanger, al dan niet de Wederpartij zelf, de door Nobel Transport getoonde vrachtbrief aftekent bij het laden c.q. lossen van het Object.
 6. De Wederpartij dient Nobel Transport steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Wederpartij is bovendien gehouden Nobel Transport zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 7. De standaardlaad- en -lostijd bedraagt 20 minuten. Indien laden dan wel lossen langer duurt als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat de Wederpartij haar verplichtingen uit de vorige leden van dit artikel niet nakomt, is de Wederpartij per extra 15 minuten laad- c.q. lostijd € 15,75 (excl. btw) verschuldigd. Vorenstaande laat onverlet het bepaalde in artikel 6.2.

ARTIKEL 6. | ANNULERING

 1. Indien de Wederpartij overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, maakt Nobel Transport aanspraak op de volgende annuleringskosten:
 • 25% van de overeengekomen prijs mits annulering plaatsvindt voordat Nobel Transport begonnen is zich naar de afhaallocatie van het Object te begeven;
 • 75% van de overeengekomen prijs indien annulering plaatsvindt nadat Nobel Transport begonnen is zich naar de afhaallocatie van het Object te begeven.
 1. Indien op de afhaallocatie van het Object blijkt dat het Object niet kan worden geladen op het transportmiddel als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden aldus mede begrepen) niet of niet volledig is nagekomen, geldt dat Nobel Transport de Overeenkomst als tussentijds geannuleerd aanmerkt en de Wederpartij 75% van de overeengekomen prijs als annuleringskosten is verschuldigd.
 2. Annulering van de Overeenkomst dient per e-mail te geschieden, tenzij Nobel Transport anders aangeeft. Het moment waarop de annuleringsverklaring Nobel transport heeft bereikt, geldt als tijdstip van annulering. In geval de Overeenkomst middels het boekingssysteem op de Website tot stand is gekomen, dient de Wederpartij haar annuleringsverklaring te voorzien van het betreffende boekingsnummer en de IBAN en tenaamstelling van de bankrekening waarvandaan de betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Nobel Transport is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Nobel Transport of derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden. De Wederpartij zal Nobel Transport te allen tijde een redelijke marge bieden ten aanzien van het overeengekomen tijdstip of tijdsbestek van laden en lossen in verband met onvoorziene (verkeers)omstandigheden. Een geringe overschrijding daarvan biedt de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst.
 3. In verband met overmacht geleden schade anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Nobel Transport is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Nobel Transport ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Nobel Transport in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Nobel Transport gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Nobel Transport heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Nobel Transport op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die Nobel Transport ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Nobel Transport de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | BETALINGSVOORWAARDEN

 1. In geval de Overeenkomst middels het boekingssysteem op de Website tot stand is gekomen, is de Wederpartij gehouden tot betaling van de volledige overeengekomen prijs bij totstandkoming van de Overeenkomst. In andere gevallen is Nobel transport eveneens gerechtigd volledige vooruitbetaling te vorderen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden op de daartoe door Nobel transport aangewezen wijze. In geval van achterafbetaling middels overboeking, hanteert Nobel Transport een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 3. Nobel Transport is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 4. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARING

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door of namens haar verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Nobel Transport kan worden toegerekend.
 2. Nobel Transport is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. Indien de aansprakelijkheid van Nobel Transport betrekking heeft op het niet nakomen van de overeengekomen transportafspraak, is de aansprakelijkheid van Nobel transport beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst.
 4. Indien de aansprakelijkheid van Nobel Transport betrekking heeft op schade aan het Object, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Nobel Transport (al dan niet namens de Wederpartij) afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Nobel Transport dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 5. De Wederpartij vrijwaart Nobel Transport van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Nobel Transport toerekenbaar is. Indien Nobel Transport uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Nobel Transport zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nobel Transport, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nobel Transport en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Nobel Transport één jaar.

ARTIKEL 11. | RETENTIE- EN PANDRECHT

 1. Nobel Transport heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op het Object dat hij in verband met de Overeenkomst onder zich heeft. Tegenover de Wederpartij kan Nobel Transport het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met eventueel voorgaande Overeenkomsten.
 2. Het Object dat Nobel Transport in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, strekken hem eveneens tot pand voor alle vorderingen die hij op de Wederpartij heeft.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Door het aangaan van de Overeenkomst stemt de Wederpartij er stilzwijgend mee in dat Nobel Transport foto’s mag maken van het Object en deze foto’s mag gebruiken in zijn uitingen, zoals op sociale media. In geval van een voertuig zorgt Nobel Transport er hierbij voor dat het kenteken niet zichtbaar in beeld is.
 2. Nobel Transport is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Nobel Transport aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 6. In geval deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Overige bepalingen en voorwaarden

Neem contact met ons op

of bel direct naar 020-3312648